Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Niljung är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur samlas personuppgifter in?
Niljung samlar in personuppgifter som du lämnar när du exempelvis kontaktar oss via e-post eller sociala medier, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder våra tjänster.

Vilka uppgifter behandlas?
Niljung behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss.
Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, bild, IP-adress, CV och personligt brev.

Varför behandlar Niljung uppgifter om dig?
Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Niljung.

När har Niljung rätt att behandla dina personuppgifter?
Niljung har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Niljung kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras av Niljung och våra personuppgiftsbiträden. Vi har underleverantörer inom exempelvis IT, marknadsföring och frakt/transport. Dessa leverantörer hanterar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 •  När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att våra egna IT-system finns inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur länge sparar Niljung dina personuppgifter?
Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Om du slutat använda dig av våra tjänster gallrar vi därför dina personuppgifter senast ett år efter att du senast använde dig av våra tjänster. Om du begär att dina uppgifter raderas tidigare än så tar vi dock bort uppgifterna så snart vi kan.

Vad har du för rättigheter?
När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.
Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Niljung.

Hur skyddas dina uppgifter?
Niljung vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

Cookies
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies, t.ex localStorage eller session Storage).

 Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa saker på webben kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

Uppdatering av policy
Niljung gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

Kontaktinformation
Har du frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter? Kontakta oss.
Niljung
070-335 77 19
marie@niljung.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 15 juni 2018